Tra cứu độ nhậy, đặc hiệu của các xét nghiệm SARS-CoV 2

3 min read

Bấm vào link dưới đây để tra cứu độ nhậy, đặc hiệu của các xét nghiệm SARS-CoV 2  hiện đang có trên thế giới. https://finddx.shinyapps.io/COVID19DxData/

Độ nhậy (Se) của xét nghiệm là tỷ lệ phần trăm số ca bị bệnh và có kết quả xét nghiệm dương tính trên tổng số ca bị bệnh. Xét nghiệm có độ nhậy cao tức là có khả năng phát hiện dương tính thật cao.

Ví dụ: Một xét nghiệm có độ nhậy 90% có nghĩa là cứ 100 người mắc bệnh thì xét nghiệm này phát hiện được 90 người, còn 10 người thực sự bị bệnh nhưng kết quả xét nghiệm lại là âm tính.

Độ đặc hiệu (Sp) của xét nghiệm là tỷ lệ phần trăm số ca không bị bệnh và có kết quả xét nghiệm âm tính trên tổng số ca không bị bệnh. Xét nghiệm có độ đặc hiệu cao tức là có khả năng phát hiện âm tính thật cao.

Ví dụ: Một xét nghiệm có độ đặc hiệu 95% có nghĩa là nếu xét nghiệm 100 người không bị bệnh thì 95 người có kết quả xét nghiệm âm tính vì họ không bị mắc bệnh, còn 5 người khác có kết quả xét nghiệm dương tính dù họ không mắc bệnh.

Giá trị dự báo dương tính (PPV) là tỷ lệ phần trăm số ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính (dương tính thật) trên tổng số người có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ví dụ: Một xét nghiệm có giá trị dự báo dương tính là 85% có nghĩa là trong 100 người có kết quả xét nghiệm dương tính thì 85 người thật sự mắc bệnh.

Giá trị dự báo âm tính (NPV) là tỷ lệ phần trăm số người khỏe mạnh có kết quả xét nghiệm âm tính (âm tính thật) trên tổng số người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ví dụ: Một xét nghiệm có giá trị dự báo âm tính là 80% có nghĩa là trong 100 người có kết quả xét nghiệm âm tính thì 80 người là âm tính thật còn 20 người là có bệnh nhưng kết quả xét nghiệm là âm tính giả.

Độ nhậy và độ đặc hiệu là 2 giá trị độc lập, không phụ thuộc và tỷ lệ hiện mắc bệnh trong quần thể. Tuy nhiên, giá trị dự báo âm tính thay đổi ngược chiều và giá trị dự báo dương tính thay đổi cùng chiều so với tỷ lệ hiện mắc bệnh trong quần thể. Mối tương quan này được thể hiện trên Mô hình chẩn đoán lâm sàng Bayesian tại ĐÂY.

Trong thực tế lâm sàng, chúng ta mong muốn sử dụng 1 xét nghiệm có thể xác định chính xác tình trạng dương tính thật và âm tính thật, có nghĩ là cả 4 giá trị Se, Sp, PPV và NPV đều là 100%. Tuy nhiên, không có xét nghiệm nào làm được việc này, bao gồm cả xét nghiệm SARS-CoV 2. Vì vậy, cần lựa chọn đúng và phối hợp các loại xét nghiệm, cũng như hỏi bệnh và khám lâm sàng trong chẩn đoán.

Trong các chương trình sàng lọc, chúng ta kỳ vọng phát hiện nhanh và sớm các ca bệnh (kể cả khi học chưa xuất hiện triệu chứng) để tăng hiệu quả điều trị trong giai đoạn sớm (nếu có thể), ngăn chặn hậu quả của bệnh và khả năng lây truyền (nếu là bệnh truyền nhiễm). Lúc này, cần lựa chọn các xét nghiệm có giá trị dự báo (PPV, NPV) cao, phù hợp với tỷ lệ hiện mắc bệnh trong quần thể. Tất nhiên, vẫn phải cân nhắc tới Se và Sp.

Tìm các điểm xét nghiệm tại Việt Nam ở ĐÂY.

5F

F0: Bốn bước theo dõi và chăm sóc sức…

Dành cho người lớn BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH XEM MÌNH CÓ THỰC SỰ NHIỄM SARS-COV-2 KHÔNG Ghi lại ngày đầu tiên xuất hiện triệu...
5F 5F
7 min read

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *